...       
   
กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนและการกู้ยืมค่าครองชีพ) ICL (Income Contingent Loan)Download
แผ่นพับ กรอ.

แนะนำ ICL (กรอ)

ประกาศ / ข่าวสาร
กองทุน ICL คืออะไร ?
ใครขอกู้ ICL ได้บ้าง ?
ข้อพิจารณาก่อนการตัดสินใจกู้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน
เงื่อนไขการขอกู้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน
เพดานวงเงินให้กู้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน
วิธีการขอกู้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน
การกู้ยืมค่าครองชีพ
การชำระหนี้ ICL
ประกาศ การเปิดบัญชีออมทรัพย์สำหรับ
นักศึกษาที่กู้ยืมเงินค่าครองชีพ กรอ.
14/7/49
 

กองทุน ICL คืออะไร ?
   กองทุน ICL หรือ กองทุน กรอ. คือ กองทุนสำหรับ นักศึกษาในระดับปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรี ที่ให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่รัฐกำหนดแล้วค่อยผ่อนใช้คืนภายหลังเมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาหรือเลิก ศึกษาแล้ว และมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่รัฐกำหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน และการกู้ยืมค่าครองชีพ

ใครขอกู้ ICL ได้บ้าง ?

- เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 49 เท่านั้น
- มีสัญชาติไทย
- ไม่จำกัดอายุ มีอาชีพและรายได้ก็สามารถขอกู้ได้
- เรียนระดับปริญญาตรีใบแรก
- ขอกู้ได้สถานศึกษาแห่งเดียว ในกรณีที่เรียนหลายที่
- ขอกู้ได้ทุกหลักสูตรทั้งปริญญาตรีภาคปกติ ภาคพิเศษ ต่อเนื่อง และนานาชาติ
- บุตรข้าราชการซึ่งสามารถเบิกเงินค่าเล่าเรียนได้ตามสิทธิ 15,000 บาทต่อปี ขอรับทุนได้เฉพาะส่วนต่าง

ข้อพิจารณาก่อนการตัดสินใจกู้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน
  ทุนการศึกษานี้มาจากภาษีของประชาชน เพื่อให้นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน แต่หากท่าน มีความสามารถในการชำระค่าเล่าเรียนได้ ไม่ควรกู้ยืมกองทุน ICL เนื่องจากเป็นการเพิ่มรายจ่ายให้แก่บุตรหลานของท่านเมื่อจบการศึกษา และเพิ่มภาระการผ่อนชำระคืนในระยะยาวโดยปรับเงินต้นตามดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง

เงื่อนไขการขอกู้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน
1. ขอกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ค่าเล่าเรียน หมายถึง ค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษา ยกเว้น ค่าหอพัก ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา และค่าประกันความเสียหาย
2. ขอกู้ได้ตามจำนวนปีของหลักสูตร
3. ขอกู้ได้โดยการแจ้งความประสงค์ขอรับทุนในข้อมูลประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล http://www.reg.cmu.ac.th โดยระบุเงื่อนไขการขอกู้ยืมทุน การศึกษาแบบต้องใช้คืน ดังต่อไปนี้

- กู้ทั้งหมด หมายถึง นักศึกษาไม่ต้องการจ่ายค่าเล่าเรียน และมีความประสงค์จะขอกู้ค่าเล่าเรียนทั้งหมด
- กู้บางส่วน หมายถึง นักศึกษามีความสามารถในการชำระค่าเล่าเรียนบางส่วนและมีความประสงค์จะขอกู้บางส่วน
- ไม่ใช้สิทธิ์กู้ หมายถึง ใช้สำหรับกรณีที่นักศึกษาที่ได้ใช้สิทธิกู้กับสถานศึกษาอื่นแล้ว

เพดานวงเงินให้กู้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน

คณะ
อัตราสูงสุด
1. มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การสื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี (สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ฯ)
60,000 บาท/ปี
2. วิจิตรศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
60,000 บาท/ปี
3. วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี (สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ และสาขาแอนดิเมชั่น)
70,000 บาท/ปี
4. เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์
80,000 บาท/ปี
5. แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
150,000 บาท/ปี

วิธีการขอกู้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน

1. นักศึกษารหัส 49 ยืนยันการขอกู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล http://www.reg.cmu.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิถุนายน 2549
2. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิขอกู้ที่หน่วยกิจการนักศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัดและ กองกิจการนักศึกษา หรือทางเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา http://stu-aff.oop.cmu.ac.th
       (ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2549)
3.A นักศึกษาที่ขอกู้ทั้งหมด รับใบ มชท.50 (ฉบับที่ 1) ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อนำไปชำระเงิน ดังต่อไปนี้
       3.1 ค่าหอพัก (กรณีอยู่หอพักใน)
       3.2 ค่าประกันอุบัติเหตุ
3.B นักศึกษาที่ขอกู้บางส่วน รับใบ มชท.50 (ฉบับที่ 1) ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อนำไปชำระเงิน ดังต่อไปนี้
       3.1 ค่าหอพัก (กรณีอยู่หอพักใน)
       3.2 ค่าประกันอุบัติเหตุ
       3.3 ค่าเล่าเรียนส่วนที่ต้องชำระเอง
4. จัดทำสัญญา ณ หน่วยกิจการนักศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด
       4.1 แบบคำขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน
       4.2 สัญญาการขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน
       4.3 แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน
5. นักศึกษารับใบมชท.50(ฉบับที่2) ที่ระบุค่าเล่าเรียนในการกู้ยืม ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนที่กองคลัง

การกู้ยืมค่าครองชีพ
     นักศึกษาที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินค่าครองชีพ เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของนักศึกษาที่ยากจน โดยผู้ขอกู้ยืมฯ จะต้องมีรายได้ของครอบครัวรวมกันไม่เกิน 150,000.-บาทต่อปี และกำหนดเป็นทุน ทุนละ 2,000.-บาทต่อเดือน หรือ 24,000.-บาทต่อปี โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. นักศึกษารหัส 49 ขอรับใบคำขอกู้ยืมค่าครองชีพ ณ หน่วยกิจการนักศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด
2. นักศึกษายื่นใบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานภายในกำหนดเวลา ณ หน่วยกิจการนักศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด
3. กองกิจการนักศึกษาประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิสำหรับการกู้ยืมเงินค่าครองชีพ
4. นักศึกษาเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาถนนสุเทพ สำหรับโอนเงิน
5. นักศึกษาที่กู้ยืมค่าครองชีพจัดทำสัญญา ณ หน่วยกิจการนักศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด
6. กองทุนฯ โอนเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีนักศึกษาโดยตรง

การชำระหนี้ ICL
     เมื่อผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษามีหน้าที่ต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับไป ทั้งหมด ตามจำนวนและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. ชำระคืนเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
2. ต้องแจ้งนายจ้างที่ผู้รับทุนฯเข้าทำงานให้ทราบถึง หน้าที่ของผู้รับทุนฯ ทันทีที่เข้าทำงาน
3. ผู้ประกอบการอิสระสามารถชำระหนี้ผ่านทางการ รับชำระตามที่กรมสรรพากรกำหนด
4. ในกรณีที่ย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนงานหรือสถานที่ทำงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือนหรือค่าจ้าง ผู้รับทุนฯ ต้องแจ้งให้กรมสรรพากรทราบภายใน 30 วัน
5. มูลหนี้จะถูกปรับตามดัชนีราคาผู้บริโภคในแต่ละปีตั้งแต่ปีแรกที่นักศึกษาได้รับทุน แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 5 ต่อปี
6. ผู้ได้รับทุนฯ อาจคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดโดยปรับค่าเงินตามดัชนีราคาผู้บริโภคแก่กองทุนฯ ก่อนถึงกำหนดชำระคืน
7. ถ้าผู้รับทุนถึงแก่ความตาย ให้หนี้เป็นอันระงับ หากพิการหรือทุพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานได้หรือเมื่อมีอายุครบ 60 ปี แล้วยังชำระคืนไม่หมดคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา อาจให้หนี้ที่เหลือเป็นอันระงับ
8. เมื่อผู้รับทุนฯ ผิดนัดชำระทุนคืนกรมสรรพากรจะส่งหนังสือแจ้งเตือนและส่งเจ้าหน้าที่ออกติดตามตามที่อยู่ที่ผู้รับทุนแจ้งไว้ หรือตามที่ได้ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ในกรณีที่ไม่ชำระเงินคืนโดยไม่มีเหตุอันสมควร กรมสรรพากรจะกำหนดให้ผู้รับทุนฯ ต้องเสียเงินเพิ่มไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือจะดำเนินการยึด อายัด และส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยกิจการนักศึกษาทุกคณะ หรือ
งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์หมายเลข 0-5394-1360, 0-5394-3032
หรือ http://www.icl.or.th